Tallene viser at BPI falt moderat med 0,4 prosent fra juni til juli 2023. Dette er tredje måned på rad med nedgang i totalindeksen, men nedgangstakten i juli var lavere sammenlignet med de to foregående månedene. Tilsvarende endring for KPI, som ofte brukes som et generelt mål på inflasjon, viser på sin side en liten økning på 0,4 prosent.

Nedgangen for BPI på månedsbasis kan hovedsakelig knyttes til et fall i elektrisitetsprisen på så mye som 13 prosent. Det er særlig lavere priser i Sør-Norge som bidrar til dette, og i Region 1 (Øst) og 5 (Vest) var spotprisen i juli 2023 på sitt laveste nivå siden desember 2020. I tillegg falt kraftfôrprisen fra juni til juli, og bidrog også til å trekke ned den totale BPI. Det var særlig lavere priser på kraftfôr til fjørfe som i vesentlig grad består av importbaserte råvarer. Dette indikerer at prisfallet kan knyttes til lavere råvarepriser internasjonalt og en noe styrket kronekurs. På motsatt side, har derimot prisen på kunstgjødsel gått opp siden juni 2023, og bidrar dermed til å dempe den samlede nedgangen for BPI på månedsbasis.

Ser man på 12-månedersendringen så er BPI hele 5,3 prosent lavere sammenlignet med samme måned året før, mens tilsvarende endring for KPI viser en vekst på 5,4 prosent. Årsaken til at BPI har et tydelig fall på 12-månedersbasis må ses i sammenheng med et markant fall i kunstgjødselprisene fra juli 2022 til juli 2023 på over 39 prosent. Kunstgjødselprisene var på et svært høyt nivå i juli i fjor etter utbruddet av Ukraina-krigen med blant annet høye gasspriser som en konsekvens. I tillegg var òg dieselprisene på et markant høyt nivå i juli 2022, og har på 12 måneder sett en kraftig nedgang på så mye som 28 prosent.

På motsatt side, har flere av de andre innsatsfaktorene sett en prisvekst mot samme periode i fjor, og bidrar således til å dempe den totale prisnedgangen på 12-måneders basis. Det var særlig en økning i kraftfôrprisene fra juli 2022 til juli 2023 som blant annet skyldes økt målpris. For de øvrige innsatsfaktorene kan prisveksten ses i sammenheng med den generelt høye inflasjonen.

Mer detaljerte tall om de underliggende innsatsfaktorene finner man her: Bondens prisindeks. Neste publisering av august 2023-tall er 25. september 2023.