Revisjoner: Totalindeksen for BPI, samt delindekser for kunstgjødsel, og såfrø og planter har blitt revidert og tilbakeregnet til og med januar 2020. Dette skyldes revisjoner for kunstgjødselprisen i tallgrunnlaget til Verdensbanken, og oppdaterte tall for såfrø og planter fra Budsjettnemndas Totalkalkyle. Det er særlig revisjon i kunstgjødselprisene som påvirker og gir justeringer i tidligere utgitte tall for totalindeksen.

Mars 2023: Tallene viser at BPI økte med om lag 0,5 prosent fra februar til mars 2023. Tilsvarende endring for KPI, som ofte brukes som et generelt mål på inflasjon, viser en økning på 0,8 prosent.

Veksten for BPI på månedsbasis kan særlig knyttes til prisøkning på diesel og elektrisitet. Veksten for førstnevnte henger delvis sammen med EUs forbud mot import av russisk diesel, mens økning i elektrisitetsprisen kan forklares av høyere spotpriser i Midt- og Nord-Norge. På motsatt side bidrar kunstgjødsel til å dempe den totale prisveksten. Dette skyldes et kraftig fall i gassprisene og en mild vinter i Europa.

Ser man på 12-månedersendringen så er BPI 2,3 prosent høyere sammenlignet med samme måned året før, mens tilsvarende endring for KPI er 6,5 prosent. Årsaken til at KPI har en høyere vekstrate på 12-månedersbasis enn BPI for denne perioden må ses i sammenheng med et klart fall i kunstgjødselprisene fra mars 2022 til mars 2023. Kunstgjødselprisene var på rekordhøye nivåer i mars i fjor grunnet utbruddet av krigen i Ukraina. I tillegg var også dieselprisene på et svært høyt nivå i mars 2022.

Mer detaljerte tall om de underliggende innsatsfaktorene finner man her: Bondens prisindeks. Neste publisering av april 2023-tall er 22. mai 2023.