Tallene viser at BPI falt med 1,2 prosent fra april til mai 2023. Tilsvarende endring for KPI, som ofte brukes som et generelt mål på inflasjon, viser en liten økning på 0,5 prosent. Nedgangen for BPI på månedsbasis kan særlig knyttes til prisfall på energivarer, hvor elektrisitet hadde et fall på 8,8 prosent mens dieselprisene gikk ned med 8,4 prosent. Nedgangen for førstnevnte henger sammen med et tydelig fall i strømprisene for Midt- og Nord-Norge, mens lavere dieselpriser kan knyttes til den fallende oljeprisen. På motsatt side, bidrog blant annet en liten økning i kraftfôrprisene til å dempe den samlede prisnedgangen.

 

Ser man på 12-månedersendringen så er BPI 2,6 prosent lavere sammenlignet med samme måned året før, mens tilsvarende endring for KPI er 6,7 prosent. Årsaken til at BPI har en negativ vekstrate på 12-månedersbasis må ses i sammenheng med et klart fall i kunstgjødselprisene fra mai 2022 til mai 2023 på hele 41 prosent. Kunstgjødselprisene var på rekordhøye nivåer i mai i fjor grunnet utbruddet av krigen i Ukraina med blant annet svært høye gasspriser som en konsekvens. I tillegg var òg dieselprisene på et markant høyt nivå i mai 2022. Den totale prisnedgangen på 12-måneders basis dempes imidlertid av en økning i kraftfôrprisene. Høyere kraftfôrpriser mot samme måned i fjor skyldes blant annet økt målpris.

Mer detaljerte tall om de underliggende innsatsfaktorene finner man her: Bondens prisindeks. Neste publisering av juni 2023-tall er 2. august 2023.