Tallene viser at BPI økte moderat med 0,4 prosent fra juli til august 2023. Veksten kommer etter tre sammenhengende måneder med prisnedgang. Tilsvarende endring for KPI, som ofte brukes som et generelt mål på inflasjon, viser på sin side en klar nedgang på 0,8 prosent.

Økningen i BPI på månedsbasis kan hovedsakelig knyttes til vekst i diesel- og kunstgjødselprisene. Veksten til førstnevnte henger blant annet sammen med høyere råoljepris, sesongvariasjoner og redusert russisk eksport til verdensmarkedet. Økning i gassprisen sammen med høyere etterspørsel etter en periode med avventende aktivitet i markedet kan forklare de høyere kunstgjødselprisene.

På motsatt side, har derimot prisen på elektrisitet gått tydelig ned, og var i august 2023 på sitt laveste nivå siden desember 2020. Mye nedbør i sommer og høy fyllingsgrad i vannmagasinene er medvirkende årsaker til denne prisnedgangen. Strømprisen som beregnes og publiseres i BPI er dog en nasjonal gjennomsnittspris, og kan gi et noe skjevt bilde for bønder i Sør-Norge da spotprisen i region NO2 ligger betydelig over prisene for resten av landet.

 

 

Ser man på 12-månedersendringen så er BPI nesten 3 prosent lavere sammenlignet med samme måned året før, mens tilsvarende endring for KPI viser en vekst på rett under 5 prosent. Årsaken til at BPI har et tydelig fall på 12-månedersbasis må ses i sammenheng med et markant fall i kunstgjødselprisene fra august 2022 til august 2023 på så mye som 31 prosent. Kunstgjødselprisene var på et svært høyt nivå i august i fjor i kjølvannet av Ukraina-krigen med blant annet høye gasspriser som en konsekvens. I tillegg var også strøm - og dieselprisene på et høyt nivå i august i fjor. På 12 måneder har strømprisen sett en kraftig nedgang på hele 17,5 prosent, mens dieselprisen har gått ned med om lag 8 prosent.

På motsatt side, har de øvrige innsatsfaktorene sett en prisvekst mot samme periode i fjor, og bidrar således til å dempe den totale prisnedgangen på 12-måneders basis. Det var særlig en økning i kraftfôrprisene fra august 2022 til august 2023 som blant annet skyldtes økt målpris. For de øvrige innsatsfaktorene kan prisveksten i stor grad ses i sammenheng med den generelt høye inflasjonen.

Mer detaljerte tall om de underliggende innsatsfaktorene finner man her: Bondens prisindeks. Neste publisering av september 2023-tall er 20. oktober 2023.