Tallene viser at BPI hadde en tydelig nedgang på 2,4 prosent fra november til desember 2023. Konsumprisindeksen (KPI), som ofte brukes som et generelt mål på inflasjon, var på sin side mer eller mindre uendret i samme periode.

Nedgangen i BPI på månedsbasis skyldes hovedsakelig et kraftig fall i kunstgjødselprisen som gikk ned med hele 24 prosent fra november til desember. Lavsesong sammen med en klar nedgang i internasjonale gasspriser forklarer denne utviklingen. I tillegg falt også dieselprisen i denne perioden, noe som blant annet kan ses i sammenheng med redusert råoljepris.

Ser man på 12-månedersendringen så er BPI hele 4,1 prosent lavere sammenlignet med samme måned året før, mens tilsvarende endring for KPI viser en sterk vekst på nesten 5 prosent. Årsaken til at BPI har et klart fall på 12-månedersbasis må blant annet ses i sammenheng med de høye kunstgjødselprisene som preget året 2022. Sammenlignet med samme periode året før så har kunstgjødselprisen i desember 2023 falt med så mye som 36 prosent. I tillegg var òg kraftfôrprisene på et svært høyt nivå i desember 2022, og på tolv måneder så har kraftfôr sett en klar prisnedgang på nesten 5 prosent.

På motsatt side, så har kategoriene «Andre kostnader» sett en klar vekst på 12 måneders-basis. Disse utgiftskategoriene er samleposter som dekker flere ulike driftskostnader slik som frakt, emballasje, forsikringer, gårdsregnskap og veterinærbesøk. Prisveksten for disse innsatsfaktorene kan i stor grad ses i sammenheng med den generelt høye inflasjonen.

Årsendringen i 2023 for BPI endte på -1,8 prosent. Årsendringen beregnes ved å se på gjennomsnittet av 12 måneder i et aktuelt kalenderår mot tilsvarende gjennomsnittstall for året før. Tilsvarende årsendring for 2022 var på + 6,8 prosent, noe som indikerer at selv om prisene på bondens innsatsfaktorer har gått ned i 2023, så er de historisk sett fremdeles på et høyt nivå.

Mer detaljerte tall om de underliggende innsatsfaktorene finner man her: Bondens prisindeks. Neste publisering av januar 2024-tall er 20.februar 2024.