Tallene viser at BPI falt med nesten 1 prosent fra mai til juni 2023. Tilsvarende endring for KPI, som ofte brukes som et generelt mål på inflasjon, viser en økning på 0,6 prosent. Nedgangen for BPI på månedsbasis kan særlig knyttes til et prisfall på kunstgjødsel på så mye som 9,3 prosent. Fallet henger sammen med lavere gasspriser, men også prisnedgang på vitale råvarer som urea og ammoniakk. I tillegg falt kraftfôrprisen noe fra mai til juni, og bidrog også til å trekke ned BPI.  

 

Ser man på 12-månedersendringen så er BPI hele 5,2 prosent lavere sammenlignet med samme måned året før, mens tilsvarende endring for KPI viser en vekst på 6,4 prosent. Årsaken til at BPI har en negativ vekstrate på 12-månedersbasis må ses i sammenheng med et markant fall i kunstgjødselprisene fra juni 2022 til juni 2023 på hele 45 prosent. Kunstgjødselprisene var på rekordhøye nivåer i juni i fjor grunnet utbruddet av krigen i Ukraina med blant annet svært høye gasspriser som en konsekvens. I tillegg var òg dieselprisene på et markant høyt nivå i juni 2022, og har på 12 måneder sett en kraftig nedgang på så mye som 29 prosent.

På motsatt side, har alle øvrige innsatsfaktorer sett en prisvekst mot samme periode i fjor og bidrar således til å dempe den totale prisnedgangen på 12-måneders basis. Det var særlig en økning i kraftfôrprisene fra juni 2022 til juni 2023 som blant annet skyldes økt målpris. For flere av de andre innsatsfaktorene kan prisveksten ses i sammenheng med den generelt høye inflasjonen.

Mer detaljerte tall om de underliggende innsatsfaktorene finner man her: Bondens prisindeks. Neste publisering av juli 2023-tall er 21. august 2023.