Metodeendring/ny datakilde: Fra og med januar 2023 brukes produsentpriser hentet fra Landbruksdirektoratet som priskilde for kraftfôr. Den nye datakilden er en kvalitetsforbedring, og gir et mer presist bilde av prisutviklingen på kraftfôr som norsk jordbruk står ovenfor. Indekstall for kraftfôr og den totale BPI er derfor revidert og tilbakeregnet til og med basisår 2015.

Januar 2023: Tallene viser at BPI har falt med 0,55 prosent fra desember 2022 til januar 2023. Tilsvarende endring for KPI, som ofte brukes som et generelt mål på inflasjon, viser en marginal økning på rundt 0,2 prosent. Prisfallet for BPI på månedsbasis henger særlig sammen med prisnedgang for kunstgjødsel. Lavere kunstgjødselpriser henger ifølge Verdensbanken delvis sammen med redusert etterspørsel fra jordbruket, men òg utsikter til en mildere vinter i Europa som gir lavere priser på viktige innsatsfaktorer som gass. I tillegg trekker også strømprisene ned, særlig grunnet lavere pris i Midt- og Nord-Norge i januar.

 

 

Ser man på 12-månedersendringen så er BPI 12 prosent høyere sammenlignet med samme måned året før, mens tilsvarende endring for KPI er 7,1 prosent. Det er særlig høy 12-månedersvekst på kraftfôr som driver opp prisveksten fra januar 2022 til januar 2023.  Prisveksten på kraftfôr henger blant annet sammen med økte målpriser på norsk korn.

Mer detaljerte tall om de underliggende innsatsfaktorene finner man her: Bondens prisindeks. Neste publisering av februar 2023-tall er 20.mars 2023.