Tallene viser at BPI hadde en klar økning på 1,3 prosent fra september til oktober 2023. Tilsvarende endring for KPI, som ofte brukes som et generelt mål på inflasjon, viser på sin side en vekst på 1 prosent.

Veksten i BPI på månedsbasis kan hovedsakelig knyttes til oppgang i strøm- og dieselprisene. Strømprisen steg kraftig fra september til oktober i år med så mye som 24 prosent, men var til tross for dette på et langt lavere nivå enn i oktober fjor. Prisveksten fra september til oktober i år skyldes blant kaldere vær i oktober noe som førte til en kraftig stigning i strømforbruket.

Dieselprisen hadde òg en markant vekst fra september til oktober, og økte med 5 prosent. Høy råoljepris sammen med redusert russisk dieseleksport til verdensmarkedet kan forklare denne utviklingen.

På motsatt side, ble den totale veksten i BPI på månedsbasis dempet av et tydelig fall i kraftfôrprisene. Lavere pris på kraftfôr kan til dels knyttes til reduserte priser på importerte kraftfôrråvarer, slik som rapspellets, blant annet grunnet gode avlinger internasjonalt.

Ser man på 12-månedersendringen så er BPI nesten 6 prosent lavere sammenlignet med samme måned året før, mens tilsvarende endring for KPI viser en sterk vekst på 4 prosent. Årsaken til at BPI har et betydelig fall på 12-månedersbasis må ses i sammenheng med et kraftig fall i kunstgjødselprisene fra oktober 2022 til oktober 2023 på hele 27 prosent. Kunstgjødselprisene var på et svært høyt nivå i oktober i fjor, og sterkt preget av Ukraina-krigen og fjorårets skyhøye gasspriser.

I tillegg var òg diesel- og strømprisene på et svært høyt nivå i oktober i fjor. På 12 måneder har dieselprisen sett en tydelig nedgang på om lag 16 prosent, mens strømprisen har gått ned med 14 prosent. Videre har kraftfôrprisen også sett et markant fall på 12-månedersbasis, noe som blant annet må ses i sammenheng med en kraftig nedgang i internasjonale råvarepriser sammenlignet med samme periode i fjor.

Mer detaljerte tall om de underliggende innsatsfaktorene finner man her: Bondens prisindeks. Neste publisering av november 2023-tall er 19. desember 2023.

Revisjoner: Totalindeksen for BPI og delindeksen for elektrisitet har blitt revidert og tilbakeregnet for perioden juli-september 2023. Dette for å hensynta nye oppdaterte tall for nettleie.