Prisfallet for BPI på månedsbasis kan særlig knyttes til prisnedgang på diesel og kunstgjødsel. Store innkjøpsvolumer av diesel fra europeiske land, før EUs forbud mot import av russisk diesel trådte i kraft den 5.februar, kan delvis forklare prisnedgangen i februar. Lavere kunstgjødselpriser på sin side, henger sammen med et kraftig fall i gassprisene og en mild vinter i Europa. I tillegg trekkes også BPI ned av fallende strømpriser, særlig grunnet lavere priser i Midt- og Nord- Norge i februar.

 

Ser man på 12-månedersendringen så er BPI 9,5 prosent høyere sammenlignet med samme måned året før, mens tilsvarende endring for KPI er 6,3 prosent. Nesten samtlige innsatsfaktorer har sett en prisvekst fra februar 2022 til februar 2023, men det er særlig kraftfôr som driver opp den totale prisveksten. Prisveksten på kraftfôr henger blant annet sammen med økte målpriser på norsk korn.

Mer detaljerte tall om de underliggende innsatsfaktorene finner man her: Bondens prisindeks. Neste publisering av mars 2023-tall er 19.april 2023.