Tallene viser at BPI hadde en klar oppgang på 1 prosent fra januar til februar 2024. Konsumprisindeksen (KPI), som ofte brukes som et generelt mål på inflasjon, hadde på sin side en marginal økning på 0,2 prosent i samme periode.

Oppgangen i BPI på månedsbasis drives særlig av en markant økning i dieselprisen som økte med så mye som 11 prosent fra januar til februar 2024. Den tydelige veksten i dieselprisen må ses i sammenheng med økning i råoljeprisen. SSB melder blant annet at man «de senere årene har sett tendenser til tettere sammenheng mellom prisene på råolje og drivstoff, og at endringer i råoljeprisen nå slår raskere og tydeligere ut i drivstoffprisene».   

På motsatte side, så bidro lavere strømpriser til å dempe den totale veksten i BPI på månedsbasis. Strømprisen gikk ned med om lag 5 prosent fra januar til februar 2024.

Ser man på 12-månedersendringen så er BPI 2,2 prosent lavere sammenlignet med samme måned året før, mens tilsvarende endring for KPI viser en sterk vekst på 4,5 prosent. Årsaken til at BPI går ned på 12-månedersbasis må blant annet ses i sammenheng med normalisering av kunstgjødselprisen etter at produksjonen og markedet tilpasset seg det kraftige prissjokket i 2021. Sammenlignet med samme periode året før så har derfor kunstgjødselprisen i februar 2024 falt med så mye som 28 prosent. I tillegg var òg kraftfôrprisene på et svært høyt nivå i februar i fjor, og på tolv måneder så har kraftfôr sett en klar prisnedgang på over 5 prosent.

På motsatt side, så har de mer generelle og ikke jordbruks-spesifikke kostandskategoriene sett en klar prisvekst på 12 måneders-basis. Prisveksten for disse innsatsfaktorene kan i stor grad ses i sammenheng med den generelt høye inflasjonen.

Selv om BPI for februar falt på 12-månedersbasis, så er prisnedgangen i februar avtakende sammenlignet med tilsvarende endring for januar 2024, hvor nedgangen i BPI var på 4,4 prosent. Prisutviklingen på diesel var en viktig bidragsyter til at tolvmånedersnedgangen avtok. Dieselprisen økte markant fra januar til februar i år, mens den gikk ned på samme tidspunkt i fjor.

Mer detaljerte tall om de underliggende innsatsfaktorene finner man her: Bondens prisindeks. Neste publisering av mars 2024-tall er 19.april.