Tallene viser at BPI hadde en økning på 0,6 prosent fra mars til april 2024. Konsumprisindeksen (KPI), som ofte brukes som et generelt mål på inflasjon, hadde på sin side en vekst på 0,8 prosent i samme periode. Som figuren nedenfor viser så er det nå en konvergerende tendens mellom disse to prisindeksene.

Økningen i BPI på månedsbasis er bredt forankret, og skyldes at de fleste innsatsfaktorene hadde en svak vekst fra mars til april. Dieselprisen økte mest i denne perioden med sine 2,1 prosent, mens kunstgjødsel var eneste kostnadskategori som hadde en prisnedgang.

Ser man på 12-månedersendringen så er BPI 2,9 prosent lavere sammenlignet med samme måned året før, mens tilsvarende endring for KPI viser en tydelig vekst på 3,6 prosent.

Årsaken til at BPI går ned på 12-månedersbasis må blant annet ses i sammenheng med normalisering av kunstgjødselprisen etter at produksjonen og markedet tilpasset seg det kraftige prissjokket i 2021. Sammenlignet med samme periode året før så har derfor kunstgjødselprisen i april 2024 falt med så mye som 27 prosent. I tillegg var òg kraftfôrprisene på et svært høyt nivå i april i fjor, og på tolv måneder så har kraftfôr sett en klar prisnedgang på nesten 6 prosent. Videre så bidrar også strømprisen til å trekke ned totalindeksen.

På motsatt side, så har de mer generelle og ikke jordbruks-spesifikke kostandskategoriene sett en prisvekst på 12 måneders-basis. Dette gjelder eksempelvis vedlikehold og samlepostkategoriene «Andre kostnader». Sistnevnte dekker flere ulike driftskostnader slik som frakt, emballasje, forsikringer, gårdsregnskap og veterinærbesøk. Prisveksten for disse innsatsfaktorene kan i stor grad ses i sammenheng med den generelt høye inflasjonen.

Mer detaljerte tall om de underliggende innsatsfaktorene finner man her: Bondens Prisindeks. Neste publisering av mai 2024-tall er 20.juni.

Revisjoner: Delindeksen for elektrisitet har blitt noe revidert og tilbakeregnet til og med januar 2024. Dette skyldes oppdaterte tall for nettleie fra SSBs elektrisitetsprisstatistikk. Disse endringene gir minimale justeringer i tidligere utgitte tall for totalindeksen.