Tallene viser at BPI hadde en klar nedgang på 0,9 prosent fra april til mai 2024. Konsumprisindeksen (KPI), som ofte brukes som et generelt mål på inflasjon, var på sin side mer eller mindre uendret i samme periode med en marginal nedgang på 0,1 prosent. Som figuren nedenfor viser så er det nå en konvergerende tendens mellom disse to prisindeksene.

Nedgangen i BPI på månedsbasis kan hovedsakelig knyttes til et markant fall i elektrisitetsprisen som gikk ned med så mye som 22 prosent fra april til mai. Svært varmt vær i mai bidro sterkt til den lave strømprisen ved at forbruket reduseres i tillegg til at økt snøsmelting gir høyere fyllingsgrad i vannmagasinene. Videre, så hadde også kunstgjødsel et klart prisfall fra april til mai blant annet grunnet lavere urea-priser. På motsatt side, så ble den totale nedgangen i BPI på månedsbasis dempet av økte kraftfôrpriser.

Ser man på 12-månedersendringen så er BPI 2,5 prosent lavere sammenlignet med samme måned året før, mens tilsvarende endring for KPI viser en tydelig vekst på 3 prosent.

Det var flere kostnadskategorier som bidrog til den klare prisnedgangen for BPI på 12-månedersbasis. Kunstgjødselprisen var hele 29 prosent lavere sammenlignet med samme måned året før, noe som må ses i sammenheng med normalisering av prisene etter at produksjonen og markedet tilpasset seg det kraftige prissjokket i 2021. I tillegg var òg kraftfôrprisene på et svært høyt nivå i mai i fjor, og på tolv måneder så har kraftfôr sett en klar prisnedgang på nesten 5 prosent. Videre så trakk også lavere strømpriser ned totalindeksen. Svært høye temperaturer i mai i år bidro til at elektrisitetsprisen var 18 prosent lavere sammenlignet med mai året før.

På motsatt side, så bidro særlig dieselprisen til å dempe nedgangen i totalindeksen. Fallet i dieselprisen på 12-månedersbasis må ses i sammenheng med råoljeprisen som lå på et klart høyere nivå i fjor sammenlignet med mai i år.

Mer detaljerte tall om de underliggende innsatsfaktorene finner man her: Bondens Prisindeks. Neste publisering av juni 2024-tall er 1.august.